Životné prostredie

Odpadové a obalové hospodárstvo

Analýza stavu odpadového hospodárstva, druhy vznikajúcich nebezpečných a ostatných
Doporučenia pre odstránenie nedostatkov v riadení odpadového hospodárstva.
Zaradenie jednotlivých odpadov do katalógu odpadov.
Vypracovanie programu odpadového hospodárstva:
– vypracovanie žiadosti a zabezpečenie schválenia na príslušných orgánoch štátnej správy.
Zabezpečenie predpísaných tlačív, ich vyplnenie (evidenčné listy, identifikačné listy).
Evidencia odpadov
– zavedenie evidenčného systému riadenia odpadového hospodárstva
Zhromažďovanie odpadov, alebo skladovanie:
– umiestnenie odpadov v sklade nebezpečných odpadov
– vytipovanie zberných miest a nádob pre zber odpadov
– vybavenie a zabezpečenie skladov nebezpečných odpadov alebo miesta zhromažďovania nebezpečných odpadov
Vypracovanie plánu havarijných opatrení pre prípad úniku nebezpečných odpadov.
Vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov.
Varovné symboly – zabezpečenie.
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými
– vypracovanie žiadosti a zabezpečenie odsúhlasenia na príslušných orgánoch štátnej správy.
– zabezpečenie zneškodňovania nebezpečných odpadov oprávnenou organizáciou (zmluva)
Registrácia na MŽP SR v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov
V prípade dovozu výrobkov v obaloch registrácia na recyklačnom fonde
Výpočet platenia príspevkov do recyklačného fondu
Spracovanie evidenčných listov obalov a odpadov
Štvrťročné hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu
Hlásenie produkcie odpadov z obalov na MŽP SR, alebo oprávnenej organizácii, s ktorou je uzavretá mandátna zmluva o spolupráci.
Poradensko – konzultačná služba.
Zaškolenie pracovníkov pre riadenie odpadového hospodárstva.

Vodné hospodárstvo

Zaradenie podniku v  zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných v znení neskorších predpisov.
Inventarizácia používaných nebezpečných látok
Vypracovanie plánu havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd (pre všetky látky škodiace vodám ):
– vypracovanie žiadosti a zabezpečenie odsúhlasenia na príslušných orgánoch štátnej správy.
Vypracovanie prevádzkových poriadkov skladov nebezpečných látok.

Ochrana ovzdušia

Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a predloženie na obvodný úrad životného.
Spracovanie hlásenia pre národný emisný informačný systém NEIS a ich predloženie na ObÚŽP pre stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.
Spracovanie hlásenia o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia na príslušný obecný alebo mestský úrad.
Vypracovanie prevádzkových poriadkov zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Oznamovanie údajov o prevádzkovaní chladiacich a klimatizačných zariadení.

Účasť v prípade kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia alebo obvodného úradu životného prostredia.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne ochrany životného prostredia neváhajte nás kontaktovať

Share This