Autorizovaný bezpečnostný technik

Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika (ABT): vykonanie a vypracovanie vstupného auditu stavu BOZP na jednotlivých pracoviskách klienta vykonávanie vstupných a periodických školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP spolupráca pri evidencii,...

Koordinátor bezpečnosti

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti vypracovanie plánu BOZP dozor nad bezpečnosťou práce na stavbách spolupráca so stavebníkom v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.

Školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

školenie bezpečnosti práce školenie lešenárov školenie pre práce vo výškach školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov školenie vodičov motorových vozidiel školenie viazačov bremien školenie obsluhovateśov zdvíhacích zariadení školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov...