Civilná ochrana a koordinácia

Civilná ochrana a koordinácia: komplexné zabezpečenie úloh CO vo Vašom objekte (obci) vypracovanie a pravidelná aktualizácia dokumentácie CO v zmysle platnej legislatívy, najmä Zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a...