Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany

Výkon činnosti technika požiarnej ochrany (TPO): vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej...

preèítajte si viac

Špecialista požiarnej ochrany

Výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany (ŠPO): vypracúvanie požiarnobezpečnostného riešenia stavby v projektovej dokumentácii posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie...

preèítajte si viac

Revízie, kontroly a odborné prehliadky

odborné prehliadky (revízie PHP a PV) opravy hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov odborné kontroly požiarnych uzáverov opravy požiarnych uzáverov odborné prehliadky komínov odborné prehliadky elektrických zariadení, bleskozvodov odborné prehliadky tlakových...

preèítajte si viac
Share This