Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika (ABT):

  • vykonanie a vypracovanie vstupného auditu stavu BOZP na jednotlivých pracoviskách klienta
  • vykonávanie vstupných a periodických školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP
  • spolupráca pri evidencii, šetrení, registrácii a odškodňovaní pracovných úrazov, závažných pracovných úrazov a chôrob z povolania
  • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle platnej legislatívy
  • vykonávanie previerok a vypracúvanie správ o vykonaných previerkach z hśadiska bezpečnosti práce
  • vypracovanie pracovných rizík pre pridelenie OOPP
  • konzultácie z oblasti bezpečnosti práce