Civilná ochrana a koordinácia:

 • komplexné zabezpečenie úloh CO vo Vašom objekte (obci)
 • vypracovanie a pravidelná aktualizácia dokumentácie CO v zmysle platnej legislatívy,
  najmä Zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
  predpisov a Vyhlášky č.303/1996 Z.z. o zabezpečení prípravy na civilnú ochranu
  obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 • ustanovenie potrebných odborných jednotiek CO
 • vykonávanie pravidelných ročných odborných príprav členov štábu CO, krízových
  štábov, jednotiek CO
 • školenie zamestnancov a obyvateľstva v rámci prípravy obyvateľstva na sabaochranu
  a vzájomnú pomoc
 • vykonávanie ďalšej činnosti na úseku CO na základe požiadaviek klienta