Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti

  • vypracovanie plánu BOZP
  • dozor nad bezpečnosťou práce na stavbách
  • spolupráca so stavebníkom v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.