• zabezpečenie dodržiavania legislatívnych požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia,
 • spracovanie dokumentácie v oblasti životného prostredia,
 • vykonávanie vstupných auditov stavu ochrany životného prostredia,
 • vykonávanie pravidelných kontrol dodržiavania platnej legislatívy so zápisom zistených nedostatkov,
 • zabezpečenie potrebných rozhodnutí orgánov štátnej správy,
 • spolupráca pri vedení evidencie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
 • spracovavanie „Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ za príslušný kalendárny rok,
 • vypracovanie „Programu odpadového hospodárstva“,
 • spolupráca pri vedení  evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • spracovanie koncoročného „Hlásenia o vypúšťaní znečisťujúcich látok“,
 • výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia,
 • zabezpečenie dohľadu nad používaním chemických látok a prípravkov,
 • spolupráca pri vedení evidencie o chemických látkach,
 • konzultácie a spolupráca pri zavádzaní  systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 : 2004.