Výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany (ŠPO):

  • vypracúvanie požiarnobezpečnostného riešenia stavby v projektovej dokumentácii
  • posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podśa
    osobitných predpisov
  • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru