Výkon činnosti technika požiarnej ochrany (TPO):

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
  • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
  • kontrolovanie dodržiavania vykonávania odborných prehliadok požiarnych vodovodov, prenosných hasiacich prístrojov, bleskozvodov a elektrorevízií
    v lehotách stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a normách,
  • konzultácie z odboru ochrany pred požiarmi,