Život a zdravie je to najcennejšie čo máme. Vo víre bežných osobných i pracovných povinností však častokrát na toto zabudneme. Spamätáme sa až vtedy, keď sa niečo stane – úraz, nehoda… A pritom niekedy stačí tak málo. Dodržiavať základné bezpečnostné a organizačné pravidlá. Odkiaľ začať? Čo všetko by sme mali v zamestnaní ovládať, mať a poznať? Ako by mal k otázkam bezpečnosti na pracovisku pristupovať zamestnávateľ?

Bezpečnostnotechnická služba

  • vykonanie a vypracovanie vstupného auditu stavu BOZP na jednotlivých pracoviskách klienta
  • spolupráca pri evidencii, šetrení, registrácii a odškodňovaní pracovných úrazov, závažných pracovných úrazov a chorôb z povolania
  • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle platnej legislatívy
  • vykonávanie previerok a vypracúvanie správ o vykonaných previerkach z hľadiska bezpečnosti práce
  • vypracovanie pracovných rizík pre pridelenie OOPP