Bezpečnosť práce a ochrana pred požiarmi

Bezpečnosť trochu inak

Bezpečnosť trochu inak

Týmto krédom sa riadime od roku 2008, kedy sme založili spoločnosť BENMAR s.r.o. a začali sme veci robiť naozaj INAK… Našou snahou je ponúknuť klientom služby s pridanou hodnotou a už na prvý pohľad rozlíšiteľnou kvalitou. Ak nepatríte do kategórie ľudí ktorí sa riadia heslom “len aby to nejako bolo”, ale záleží vam naozaj kde a ako vynaložíte svoje prostriedky, ste na správnom mieste…
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Život a zdravie je to najcennejšie čo máme. Vo víre bežných osobných i pracovných povinností však častokrát na toto zabudneme. Spamätáme sa až vtedy, keď sa niečo stane – úraz, nehoda… A pritom niekedy stačí tak málo. Dodržiavať základné bezpečnostné a organizačné pravidlá. Odkiaľ začať? Čo všetko by sme mali v zamestnaní ovládať, mať a poznať? Ako by mal k otázkam bezpečnosti na pracovisku pristupovať zamestnávateľ?
Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Všetci poznáme známe príslovie: “Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!” Následky požiaru sú častokrát obrovské. Pokiaľ si zachránime holý život, môžeme hovoriť o šťastí. Ale celý náš majetok, všetko čo sme počas života budovali, je v okamihu preč… Prevencia v OPP zohráva kľúčovú rolu. Ako sa správať aby sme nespôsobili požiar? Čo robiť keď už požiar vznikol? Čo treba dodržiavať a zabezpečovať? Aké povinnosti majú zamestnávateľ a zamestnanec v otázkach OPP?
Civilná ochrana

Civilná ochrana

Každý z nás v poslednom období hovorí, že “svet je hore nohami”. Zo všetkých strán sa k nám dostávajú informácie o mimoriadnych udalostiach ako sú živelné pohromy, havárie, či teroristické úlohy.
V našej geografickej polohe sa čoraz v častejších intervaloch vyskytujú povodne, prietrže mračien, krupobitia, ale aj víchrice a zosuvy pôd. Ak chcete identifikovať a pochopiť nebezpečenstvá, ktoré sú spojené s prírodnými katastrofami a ľudskou činnosťou, tak civilná ochrana vás naučí vhodne reagovať na vzniknutú situáciu.
Životné prostredie

Životné prostredie

Aby naša modrá planéta ostala modrou aj pre ďalšie generácie ktoré prídu po nás, je potrebné ju chrániť. Ale ako na to? Začať by mal každý sám od seba. Je našou morálnou ale aj zákonnou povinnosťou dodržiavať určité zásady a pravidlá. Dýchateľné čisté ovzdušie, priezračná pitná voda a krajina bez odpadkov by mali byť samozrejmou súčasťou správania sa každého jednotlivca, každej spoločnosti, celej krajiny. Pomôžeme sa Vám vyznať v problematike enviromentu v rámci Slovenska ale aj Európskej únie.
Produkty

Produkty pre BOZP a OPP

Produkty ktoré ponúkame, Vám uľahčia a zjednodušia každodenný život. Či už ten Váš súkromný alebo pracovný. Zároveň predítete možným problémom pri kontrolách alebo úrazoch v zamestnaní. Vstúpte do tejto sekcie a o doplnkových produktoch ktoré ponúkame sa dozviete

BOZP

Autorizovaný bezpečnostný technik

Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika (ABT): vykonanie a vypracovanie vstupného auditu stavu BOZP na jednotlivých pracoviskách klienta vykonávanie vstupných a periodických školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP spolupráca pri evidencii,...

Koordinátor bezpečnosti

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti vypracovanie plánu BOZP dozor nad bezpečnosťou práce na stavbách spolupráca so stavebníkom v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.

Školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

školenie bezpečnosti práce školenie lešenárov školenie pre práce vo výškach školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov školenie vodičov motorových vozidiel školenie viazačov bremien školenie obsluhovateśov zdvíhacích zariadení školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov...

Ochrana pre požiarmi

Technik požiarnej ochrany

Výkon činnosti technika požiarnej ochrany (TPO): vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej...

Špecialista požiarnej ochrany

Výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany (ŠPO): vypracúvanie požiarnobezpečnostného riešenia stavby v projektovej dokumentácii posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie...

Predaj prístrojov a zariadení

Zabezpečujeme predaj hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov predaj hasiacich prístrojov predaj požiarnych vodovodov predaj požiarnych uzáverov

Revízie, kontroly a odborné prehliadky

odborné prehliadky (revízie PHP a PV) opravy hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov odborné kontroly požiarnych uzáverov opravy požiarnych uzáverov odborné prehliadky komínov odborné prehliadky elektrických zariadení, bleskozvodov odborné prehliadky tlakových...

Share This