Všetci poznáme známe príslovie: “Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!” Následky požiaru sú častokrát obrovské. Pokiaľ si zachránime holý život, môžeme hovoriť o šťastí. Ale celý náš majetok, všetko čo sme počas života budovali, je v okamihu preč… Prevencia v OPP zohráva kľúčovú rolu. Ako sa správať aby sme nespôsobili požiar? Čo robiť keď už požiar vznikol? Čo treba dodržiavať a zabezpečovať? Aké povinnosti majú zamestnávateľ a zamestnanec v otázkach OPP?

Technik požiarnej ochrany

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
  • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
  • kontrolovanie dodržiavania vykonávania odborných prehliadok požiarnych vodovodov, prenosných hasiacich prístrojov, bleskozvodov a elektrorevízií
    v lehotách stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a normách,