Každý z nás v poslednom období hovorí, že “svet je hore nohami”. Zo všetkých strán sa k nám dostávajú informácie o mimoriadnych udalostiach. A to je práve poslaním civilnej ochrany, utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach (živelné pohromy, havárie, fatastrofy, ohrozenia verejného zdravia, teroristické útoky a pod.) a počas vyhlásenej mimoriadnej situácii (napr. COVID-19).

V našej geografickej polohe sa čoraz v častejších intervaloch vyskytujú povodne, prietrže mračien, krupobitia, ale aj víchrice a zosuvy pôd. Ak chcete identifikovať a pochopiť nebezpečenstvá, ktoré sú spojené s prírodnými katastrofami a ľudskou činnosťou, tak civilná ochrana vás naučí vhodne reagovať na vzniknutú situáciu.

Dokumentácia civilnej ochrany

  • vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
  • vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  • vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií