• Školenia o ochrane pred požiarmi
 • Odborné prípravy protipožiarnych hliadok
 • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • organizovanie školení na poskytovanie prvej predlekárskej pomoci
 • organizovanie školení motorových dopravných vozíkov
 • organizovanie školení obsluhy ručnej motorovej píly
 • organizovanie školení viazačov bremien
 • organizovanie školení obsluhy zdvíhacích brán
 • organizovanie školení obsluhy žeriavov
 • organizovanie školení obsluhy hydraulických rúk
 • organizovanie školení obsluhy tlakových zariadení
 • organizovanie školení obsluhy plynových zariadení
 • organizovanie školení lešenárov
 • organizovanie školení obsluhy stavebných strojov
 • školenia obsluhy krovinorezov
 • školenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • organizovanie školení odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike v zmysle § 20 – § 23 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.
 • vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
 • vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií