Špecialista požiarnej ochrany

  • vypracúvanie požiarnobezpečnostného riešenia stavby v projektovej dokumentácii
  • posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov
  • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru

Koordinátor bezpečnosti

  • vypracovanie plánu BOZP
  • dozor nad bezpečnosťou práce na stavbách
  • spolupráca so stavebníkom v zmysle NV SR č.396/2006 Z. z.