Ochrana životného prostredia

zabezpečenie dodržiavania legislatívnych požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia, spracovanie dokumentácie v oblasti životného prostredia, vykonávanie vstupných auditov stavu ochrany životného prostredia, vykonávanie pravidelných kontrol dodržiavania...

Civilná ochrana a koordinácia

Civilná ochrana a koordinácia: komplexné zabezpečenie úloh CO vo Vašom objekte (obci) vypracovanie a pravidelná aktualizácia dokumentácie CO v zmysle platnej legislatívy, najmä Zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a...

Technik požiarnej ochrany

Výkon činnosti technika požiarnej ochrany (TPO): vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej...

Autorizovaný bezpečnostný technik

Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika (ABT): vykonanie a vypracovanie vstupného auditu stavu BOZP na jednotlivých pracoviskách klienta vykonávanie vstupných a periodických školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP spolupráca pri evidencii,...

Koordinátor bezpečnosti

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti vypracovanie plánu BOZP dozor nad bezpečnosťou práce na stavbách spolupráca so stavebníkom v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.

Špecialista požiarnej ochrany

Výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany (ŠPO): vypracúvanie požiarnobezpečnostného riešenia stavby v projektovej dokumentácii posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie...